Ortak Çalışmaya Dayalı Proje Yönetimi ile Sosyal Etki Yaratmak: Deneyimsel Öğrenme dersi öğrencilere teorik yaklaşımın yanı sıra pozitif yönde sosyal değişim yaratmayı amaçlayan proje ve girişimleri geliştirme ve yönetme konusunda pratik deneyim sağlar. Ders, İstanbul’u ve sosyal etki ekosistemini bir “kent laboratuvarı” olarak ele alır ve sürdürülebilirliği, sosyal yeniliği, kolektif etki yaratma için paydaş işbirliğini, işbirlikçi proje yönetimini, sosyal değer yaratmayı, sosyal etki ölçümünü ve iş dünyası ile diğer toplumsal kurumların doğası arasındaki bağlantıyı hem sahada hem sınıf ortamında öğretir. Ders, İstanbul’daki Koç Üniversitesi öğrencileri, öğretim üyeleri ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar arasında iş birliğini teşvik eden deneyimsel bir öğrenme laboratuvarı oluşturur.

Bu ders sınıfta ve gerçek hayatta etkileşimde sosyal inovasyonlarını geliştirmek için öğrencilere eğitim yoluyla araçları verir ve öğrencilerin sosyal etki projelerini geliştirmek, uygulamak için ihtiyaçları anlamalarını, tanımlamalarını, bu ihtiyaçları mevcut kaynaklarla eşleştirmelerini destekler. Bu ders öğrencilere Birleşmiş Milletler Gündemi 2030 ve onun 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) için pozitif sosyal etki yapma potansiyeli olan proje önerileri tasarlayabilmeleri ve yazabilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri öğretmeyi amaçlamaktadır. Dersin temel amacı, öğrencilerin bir sosyal proje geliştirirken, bir proje önerisi yazarken ve proje yönetirken kullanılan araçları tanımalarını sağlamaktır.

Dersin temel çıktısı, bir sosyal etki aktörünün; yani bir sosyal girişimin, bir işletmenin sosyal sorumluluk projesinin veya bir sivil toplum örgütünün üyeleriyle işbirliği içerisinde oluşturulan, “Değişim Teorisi” ne dayanan sosyal etki stratejisidir. Öğrencilerden projeyi tam olarak anlamaları ve kavramaları ve bu aktörler için faydalı olacak bir “Değişim Teorisi” oluşturmaları beklenir. Dersin sonunda öğrenciler değişim teorisi, paydaş analizi, çıktıların haritalandırılması ve veri toplama planını sunar. Bu tür bir çalışma yapmak sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etmeyi ve söz konusu sosyal problemin yanı sıra projenin çalışacağı bağlam hakkında kapsamlı bir bilgi toplama süreci gerektirir.

Sosyal etki aktörleri olarak derse katkı sunan kurumlar: Longi, Tohum Otizm Vakfı, Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı, Açık Açık Toplum Gönüllüleri Vakfı, Sarıyer Kadın Girişimciler Kooperatifi, Esas Sosyal, Kodluyoruz, EÇADEM, SPoD, Tarlamvar, Ford Otosan-Bal Arıları, Küçük Proje İstanbul, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) , Sulukule Gönüllüleri Derneği, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı (TSÇV), Karakutu Derneği, Gelecek Daha Net, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), Hrant Dink Vakfı, Buğday Derneği, Kültürel Mirasın Korunması Derneği, Toyi, Fazla Gıda, Sabancı Vakfı.

Kredi: 3

Bu ders ‘’ Sürdürülebilirlik ve Etki Yönetimi Uzmanlaşma Programı’nın zorunlu derslerinden biridir. Lisans öğrencilerine her bahar döneminde Dr. Gonca Ongan ve Agata Fortuna tarafından verilir.

Sürdürülebilirlik ve Etki Yönetimi Uzmanlaşma Programı